Regulamin

Regulamin sieci System3 (K2 Media S.A.)

Niniejsze Ogólne Warunki Programu Partnerskiego / Sieci afiliacyjnej (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) dotyczą uczestnictwa w Programie Partnerskim System3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego System3 konieczna jest akceptacja Ogólnych Warunków. Akceptacja taka może zostać dokonana poprzez kliknięcie przycisku „Dołącz do nas” umieszczonego na końcu formularza rejestracji Wydawcy dostępnego na stronie internetowej www.system3.pl lub logując się do platformy System3.

Przyjęcie postanowień Ogólnych Warunków jest warunkiem koniecznym do korzystania z Programu Partnerskiego System3. Akceptacja Ogólnych Warunków będzie uznana za potwierdzenie tego, iż osoba fizyczna lub prawna przystępująca w ten sposób do Programu Partnerskiego System3 jest świadoma praw i obowiązków wynikających z treści postanowień Ogólnych Warunków.

Ogólne Warunki będą miały zastosowanie do wszystkich umów i porozumień zawartych z Wydawcą przez firmę System3 lub w jej imieniu. Pisemna umowa z Wydawcą będzie zawierana tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w niniejszym porozumieniu.

Paragraf 1 – Definicje

W przypadku przywoływania w Ogólnych Warunkach terminów wskazanych poniżej, przyjmuje się ich następujące znaczenie:

 1. Nazwa System3 jest własnością spółki K2 Media. K2 Media S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000065596, REGON 016617969, NIP 527-23-42-036, reprezentowaną przez: Rafała Ciszewskiego – Prezesa Zarządu i Tomasza Tomczyka – Wiceprezesa Zarządu,
 2. Reklamodawca – Osoba fizyczna lub prawna, która odpłatnie, wykorzystując technologię linków tekstowych lub inną technologię linkowania obecną na stronach Wydawców uczestniczących w Programie Partnerskim udostępnia użytkownikom Internetu własną witrynę, lub witrynę partnera, którego reprezentuje na mocy osobnego porozumienia, na której ci użytkownicy mogą nabywać produkty i/lub usługi. Wynagrodzenie prowizyjne płatne na rzecz Wydawców (właścicieli stron internetowych kierujących we wspomniany sposób użytkowników na stronę Reklamodawcy) w niniejszym modelu współpracy jest wypłacane na podstawie wyników sprzedaży tych produktów i/lub usług jak również /lub za każdego użytkownika zarejestrowanego na stronie, z którą System3 podpisał umowę o świadczeniu usług. Wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie właściciel strony afiliacyjnej, który ma podpisaną umowę o współpracy z firmą System3.
 3. Wydawca – Każda osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała postanowienia Ogólnych Warunków i sama została zaakceptowana przez System3, by za pomocą linków tekstowych lub innej elektronicznej technologii linkowania móc udostępniać użytkownikom swej strony internetowej dostęp do strony internetowej Reklamodawcy i/lub generować na rzecz Reklamodawcy transakcje handlowe poprzez inne działania promocyjne
 4. Kliknięcie (Klik) – przekierowanie Użytkownika na stronę Reklamodawcy, za sprawą linku wygenerowanego przez system System3.
 5. Lead (Przekierowanie) – Użytkownik, który ze strony internetowej Wydawcy został skierowany na stronę Reklamodawcy i wykonał na niej określone działanie, na przykład zarejestrował się w bazie użytkowników.
 6. Transakcja – Transakcją jest każdy zakup, zalogowanie się lub inne działanie zdefiniowane w programie marketingowym Reklamodawcy, które zostało wykonane na jego stronie internetowej przez lub na polecenie użytkownika.
 7. Ruch – Ogół wszystkich prawidłowych kliknięć, przekierowań i transakcji.
 8. Sztuczny ruch – Wszystkie nieprawidłowe kliknięcia, przekierowania i transakcje, które są wynikiem działania oprogramowania generującego automatyczne odsłony, internetowych pająków i robotów, systemów przeszukiwania poczty elektronicznej i czatów, generatorów skryptów lub też są wynikiem umieszczania linków na stronach innych niż zdefiniowane w systemie System3, jak również wszystkie kliknięcia, które nie zostały wykonane w środowisku przeglądarki internetowej lub zostały wykonane bez świadomości i woli użytkownika. Nakłanianie lub zmuszanie użytkowników do klikania w linki lub wynagradzanie ich za to będzie również traktowane jako źródło Sztucznego ruchu, a praktyki takie będą podlegały ocenie System3 i/lub Reklamodawcy,
 9. Użytkownik – każdy użytkownik Internetu, który wszedł na stronę Reklamodawcy poprzez link, za pośrednictwem strony internetowej Wydawcy,
 10. Strona Wydawcy – Strona internetowa należąca do Wydawcy, na której umieszcza on linki kierujące na stronę Reklamodawcy,
 11. Program Partnerski – Interaktywny program marketingowy zarządzany przez System3, który jest jego właścicielem,
 12. Porozumienie lub Umowa – Porozumienie pomiędzy System3 i Wydawcą zawarte w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim.

W ramach tekstu niniejszych Ogólnych Warunków wszystkie sformułowania i zwroty odnoszące się do odbiorcy męskiego dotyczą i odnoszą się w równym stopniu do odbiorcy żeńskiego, jak również wszystkie zwroty i sformułowania odnoszące się do odbiorcy jednoosobowego, dotyczą i odnoszą się w równym stopniu do odbiorcy zbiorowego (i odwrotnie).

Paragraf 2 – Logowanie i akceptacja

 1. Każda osoba posiadająca stronę internetową może ubiegać się o rozpoczęcie współpracy z System3 w charakterze Wydawcy lub Reklamodawcy. Jeśli Wydawca jest osobą fizyczną, powinien mieć ukończone 18 lat. W przypadku, gdy Wydawca nie osiągnął jeszcze pełnoletności, jego przystąpienie do Programu Partnerskiego System3 wymaga zgody przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Przystąpienie do Programu Partnerskiego System3 przez osobę poniżej 18 roku życia bez takiej zgody będzie uznane za nieważne.
 2. Ubieganie się o rozpoczęcie współpracy z System3 w charakterze Wydawcy oznacza, że zainteresowana współpracą osoba akceptuje warunki tejże współpracy, określone w niniejszych Ogólnych Warunkach i tym samym zgadza się na ich przestrzeganie.
 • Aby móc przystąpić do Programu Partnerskiego System3 w charakterze Wydawcy, zainteresowana osoba musi:
 1. kompletnie i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy;
 2. potwierdzić akceptację postanowień Ogólnych Warunków;
 3. uzyskać akceptację System3, a także przynajmniej jednego Reklamodawcy.
 4. Reklamodawca i/lub System3 może zaakceptować daną osobę jako Wydawcę poprzez wysłanie do niej stosownej informacji w postaci wiadomości e-mail.
 5. Wydawca gwarantuje, że wszystkie informacje dotyczące jego osoby oraz posiadanej strony internetowej, jakie przesłał do System3 są poprawne, kompletne i zgodne z rzeczywistością.
 6. Wydawca jest zobowiązany do informowania System3 o wszelkich zmianach uprzednio podanych informacji poprzez ich aktualizację za pośrednictwem strony System3. Jeśli Wydawca jest osobą prawną, jego numer identyfikacyjny VAT również podlega zgłoszeniu do System3.

Paragraf 3 – Korzystanie

 1. Wydawca może umieszczać na swojej stronie internetowej linki prowadzące do stron zarejestrowanych w Programie Partnerskim System3.
 2. Wydawca nie dopuści do zaistnienia sytuacji, w której będzie on błędnie postrzegany jako Reklamodawca dostarczający produkty i/lub usługi, nie zaś jako promujący je partner Reklamodawcy.
 • Wydawca powinien wykorzystywać wyłącznie nazwy i znaki handlowe Reklamodawców oraz materiały reklamowe udostępniane przez System3 w ramach Programu Partnerskiego w sposób określany przez Reklamodawców, a tym samym postępować zgodnie z przygotowywanymi przez nich instrukcjami w tym zakresie. Kolejnym warunkiem wstępnym jest zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian do nazw, znaków handlowych i materiałów promocyjnych oraz zakaz wykorzystywania ich w sposób wprowadzający w błąd lub mogący powodować szkody po stronie Reklamodawcy.
 1. Z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt iii powyżej, Wydawca jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich, prawa ochrony znaków handlowych oraz przepisów szczegółowych chroniących prawa własności intelektualnej Reklamodawców oraz osób trzecich.
 2. Wydawca jest zobowiązany do wykorzystywania udostępnianych mu treści tylko do celów związanych z uczestnictwem w Programie Partnerskim, a tym samym nie jest upoważniony do wprowadzania w nich żadnych zmian.
 3. Produkty i/lub usługi na stronie internetowej Reklamodawcy mogą ulegać zmianom. Wydawca jest zobowiązany do stałego monitorowania zgodności informacji na temat produktów oraz usług Reklamodawcy, jak i warunków ich oferowania, zamieszczonych na prowadzonej przez siebie stronie internetowej, z aktualnym stanem faktycznym, jak również do monitorowania stanu aktualności publikowanych materiałów reklamowych.
 • Wydawca nie może wykorzystywać dostarczonych mu materiałów ani podejmować działań promocyjnych w sposób naruszający obowiązujące go przepisy prawa lub postanowienia Ogólnych Warunków. Wspomniane działania obejmują, w szczególności, następujące praktyki:
 1. wysyłanie dużej liczby nieproszonych e-maili zawierających identyczną treść;
 2. naruszanie w jakikolwiek sposób praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich;
 3. prowadzenie działań wprowadzających w błąd osoby trzecie;
 4. nieprawidłowe korzystanie z tekstów, znaków lub informacji handlowych Reklamodawcy;
 5. oferowanie konsumentom wynagrodzenia w zamian za zawieranie transakcji na stronie Reklamodawcy bez jego wyraźnej zgody.
 • Strona internetowa Wydawcy nie może między innymi:
 1. dotyczyć nielegalnej działalności, jak również wspierać lub zachęcać do angażowania się w taką działalność;
 2. szkodzić dobremu imieniu i reputacji System3 oraz Reklamodawców uczestniczących w Programie Partnerskim;
 3. naruszać praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych Reklamodawców i osób trzecich;
 4. zawierać treści erotycznych, pornograficznych lub związanych z przemocą;
 5. zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, płeć, religię lub filozofię życia.
 6. Wydawca gwarantuje, iż posiada pełnię majątkowych praw autorskich do zgłaszanej strony internetowej oraz zawartych w niej treści lub, iż właściciel owych praw wyraził swoją zgodę na korzystanie ze wspomnianej strony oraz jej treści przez Wydawcę. Wydawca gwarantuje również, że treści dostępne na zgłaszanej przez niego stronie nie naruszają dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, jak również to, że strona nie zawiera treści obraźliwych ani nielegalnych.
 7. W przypadku kiedy Wydawca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za kliknięcia w linki reklamowe, strona Wydawcy, na której zostały one umieszczone powinna być publikowana w języku polskim oraz dostępna publicznie bez żadnych ograniczeń.
 8. System3 zastrzega sobie prawo do blokowania linków, które zdaniem Reklamodawcy zostały umieszczone na stronie Wydawcy w sposób nieprawidłowy, a ich działanie nie jest zgodne z jego oczekiwaniami.
 • Wydawca zobowiązuje się do usunięcia ze swej strony internetowej linków wskazanych przez Reklamodawcę lub System3 w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od System3 do usunięcia określonych linków.
 • Każdy Program Partnerski może zostać zmodyfikowany lub zakończony przez System3 w dowolnym momencie. Wszelkie informacje na temat Programów Partnerskich są dostępne na stronie internetowej System3 (www.System3.pl). Obowiązkiem Wydawcy jest śledzenie na bieżąco informacji na temat możliwych zmian w Programach Partnerskich, w tym dotyczących wygaśnięcia uczestnictwa zarejestrowanych witryn lub zmian w strukturze wypłacanych prowizji.
 • Wydawca nie jest upoważniony do składania obietnic i/lub zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rzecz Reklamodawcy.
 1. Wydawca nie zaangażuje się w jakikolwiek sposób w generowanie (inicjowanie, tranzyt lub zakańczanie) Sztucznego ruchu, jak również nie ułatwi innym generowanie (inicjowania, tranzytu lub zakańczania) Sztucznego ruchu na stronach internetowych, do których kieruje swoich użytkowników. Wydawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania System3 w dowolny sposób o wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowościach dotyczących niepoprawnego lub całkowicie niewłaściwego wykorzystywania linków prowadzących na stronę internetową System3 i/lub strony uczestniczące w Programie Partnerskim.
 • Bez wyraźnej pisemnej zgody System3, Wydawca nie ma prawa do przeniesienia lub zastawienia całości lub części swoich praw i/lub obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków na rzecz osoby trzeciej. Możliwość otrzymania takiej zgody może być uzależniona od warunków i postanowień nałożonych na Wydawcę przez System3 w ramach Ogólnych Warunków.
 • Wydawca wyraża zgodę na publikowanie na stronie internetowej System3 informacji przesłanych podczas rejestracji w Programie Partnerskich celem ich udostępnienia Reklamodawcom.

Paragraf 4 – Wynagrodzenie

 1. Wydawca ma prawo żądać wypłaty prowizji jeśli:
 • System3 zarejestrował unikalne kliknięcie na stronie internetowej Wydawcy, w kampaniach rozliczanych za unikalne kliknięcie;
 • użytkownik kupił bądź zarezerwował produkt lub usługę na jednej lub wielu stronach Reklamodawcy uczestniczącego w Programie Partnerskim, zaś jego wizyta na stronie Reklamodawcy doszła do skutku poprzez kliknięcie na odpowiedni link odsyłający na stronie Wydawcy, a dla działania polegającego na zakupie i/lub rezerwacji produktu i/lub usługi ustalona została wypłata określonego wynagrodzenia.
 1. Wydawca otrzyma wynagrodzenie za transakcję, jeśli zostanie ona zatwierdzona przez Reklamodawcę. Zatwierdzanie transakcji podlega ocenie Reklamodawcy, on także definiuje kryteria tej oceny.
 2. W przypadku dokonania zwrotu towaru lub usługi, bądź anulowania transakcji przez użytkownika, Wydawca nie może domagać się wypłaty prowizji ustalonej dla danej transakcji. W takim przypadku Wydawca nie otrzyma prowizji.
 3. Prowizja wspomniana w Paragrafie 4.1 oznacza sumę należności wypłacanych na rzecz Wydawcy z tytułu zrealizowanych przez niego działań określonych w ramach Ogólnych Warunków. Wspomniana prowizja nie zawiera podatku VAT oraz innych kosztów dodatkowych i dotyczy tylko tych Wydawców, którzy nie są płatnikami tego podatku. W przypadku płatników podatku VAT stosowna kwota podatku VAT będzie doliczana do sumy prowizji.
 4. Wyniki pomiaru kliknięć oraz dokonanych transakcji dostępne na stronie firmy System3 stanowią wiążącą informację dla Wydawcy.
 5. Wraz z umieszczeniem materiałów promocyjnych dostarczonych przez Reklamodawcę uczestniczącego w Programie Partnerskim System3 na stronie Wydawcy, w wiadomości e-mail lub innym cyfrowym nośniku informacji, Wydawca wyraża swą świadomość i zgodę na bycie wynagradzanym zgodnie z regułami ustalanymi przez Reklamodawcę, jak również na postanowienia dotyczące czasu trwania danego Programu.
 6. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na kwotę należnej Prowizji.
 7. Wypłata prowizji będzie dokonywana na konto bankowe o numerze wskazanym przez Wydawcę, pod warunkiem, że wygenerował on prawidłowy Ruch, a Reklamodawca w Programie Partnerskim, w którym uczestniczył, dokonał wszelkich niezbędnych płatności na rzecz firmy System3. Prowizje o wartości poniżej 300,00 PLN nie będą wypłacane. Jeśli należna miesięczna prowizja będzie niższa niż 300,00 PLN nie zostanie ona wypłacona w danym miesiącu. Pozostanie ona jednak na koncie Wydawcy działającym w systemie System3 i będzie sumowana z prowizjami uzyskanymi w kolejnych okresach rozliczeniowych. Płatność, o której mowa zostanie dokonana w miesiącu, w którym łączna wartość należnych prowizji przekroczy sumę 300,00 PLN.
 8. Płatności na rzecz Wydawcy będą dokonywane bezpośrednio na jego konto bankowe. Wydawca jest zobowiązany do określenia interesującej go metody dokonywania płatności, jak również do dostarczenia informacji na temat swojego konta bankowego, w tym nazwy i oddziału banku oraz numeru rachunku.
 9. W przypadku konieczności dokonywania wpłat na zagraniczne konta bankowe, prowizje będą pomniejszane o kwotę naliczaną przez bank z tytułu kosztów przelewów międzynarodowych.
 10. System3 zastrzega sobie prawo do potrącania w dowolnym momencie należnych mu kwot ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla Wydawcy, który pozostaje dłużny w stosunku do System3.
 11. Wydawca jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich przewidzianych prawem podatków z tytułu dochodów, jakie uzyskuje w trakcie uczestnictwa w Programie Partnerskim System3. Oznacza to, że Osoby fizyczne – właściciele stron internetowych – nie prowadzący działalności gospodarczej, zobowiązani są do samodzielnego rozliczania podatków z tytułu otrzymywanego wy nagrodzenia za ich udostępnianie na podstawie art. 10 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa, pozwalająca na korzystanie z części strony internetowej, m.in. na zamieszczanie na niej reklam ma charakter zbliżony do umowy najmu.
 12. Strony Ogólnych Warunków nie wstępują w relację pracodawca-pracownik.

Paragraf 5 – Odpowiedzialność

 1. Wydawca jest w pełni odpowiedzialny za rozwój, utrzymanie, funkcjonowanie i zawartość strony zgłoszonej przez niego do Programu Partnerskiego System3.
 2. Za wyjątkiem umyślnego spowodowania szkód i/lub rażących zaniedbań ze strony Reklamodawcy, System3 nie jest odpowiedzialny za szkody i/lub dodatkowe koszty poniesione przez Wydawcę z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim, takie jak szkody i koszty wynikające z niewłaściwego funkcjonowania strony System3 czy usterek technicznych.
 3. Wydawca jest zobowiązany do upewnienia się, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów podatkowych są spełnione i zwalnia niniejszym System3 od wszelkich roszczeń z tego tytułu niedopełnienia tychże obowiązków.
 4. System3 nie może dać gwarancji określonego działania Programu Partnerskiego, ani działania linków kierujących na witryny w nim uczestniczące.
 5. System3 nie będzie odpowiedzialny za błędy popełnione podczas implementacji linków na stronie internetowej Wydawcy, jak również za sposób ich działania.
 6. Wydawca jest zobowiązany chronić System3 i zwolnić go od odpowiedzialności w całym okresie współpracy z tytułu żądań osób trzecich dotyczących wypłaty odszkodowań, pokrycia kosztów wraz z należnymi odsetkami z tytułu działań lub zaniechań mających miejsce w trakcie realizacji zlecenia, co do których, na mocy Ogólnych Warunków, System3 nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Wydawcy.
 7. System3 nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wady Programu Partnerskiego, przerwy w dostępie do niego, naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady systemu zabezpieczeń, działania wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania wykorzystywanego w ramach Programu Partnerskiego, a także za szkody spowodowane w Programie Partnerskim w wyniku działania wirusów lub niepoprawnych komponentów, oprogramowania wykorzystywanego przez Wydawcę bądź jego strony internetowej.

Paragraf 6 – Własność intelektualna

 1. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej (w tym wszelkie prawa z nimi związane) obejmujące raporty, rekomendacje oraz inne produkty, usługi oraz dokumenty wyprodukowane na rzecz Wydawcy pozostają własnością System3 lub osób trzecich zaangażowanych w działalność firmy System3. W przypadku chęci nabycia przez Wydawcę praw do reprodukcji, publikacji lub wykorzystania wspomnianych produktów, usług lub dokumentów do celów innych niż te, dla których zostały one mu przekazane, wymagana jest wyraźna pisemna zgoda udzielona przez System3.
 2. Wydawca nie ma prawa do publikowania lub przekazywania osobom trzecim przedmiotów, informacji oraz wiedzy określonych w paragrafie 6.1, chyba że System3 udzieli na to Wydawcy pisemnego zezwolenia.
 3. Nie jest dopuszczalne usuwanie lub modyfikowanie przez Wydawcę jakichkolwiek oznaczeń odnoszących się do praw autorskich, znaków handlowych, nazw marek, a także innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej chroniących oprogramowanie, sprzęt lub materiały, łącznie z wszelkimi oznaczeniami dotyczącymi poufnego charakteru oprogramowania oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy.
 4. W przypadku zaniechania lub uchylenia się przez Wydawcę od realizacji postanowień zawartych w paragrafie ust.1 powyżej, System3 ma prawo do odzyskania wszelkich należących do niego przedmiotów na koszt Wydawcy. Wydawca udostępni System3 lub podmiotom przez niego zaangażowanym nieodwołalny dostęp, także ze skutkiem retroaktywnym, do miejsca przechowywania tych przedmiotów.
 5. Wydawca gwarantuje także, że nie dojdzie do naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Wydawca jest zobowiązany do zwolnienia System3 od odpowiedzialności będącej następstwem kopiowania i odtwarzania przez System3 dowolnych materiałów zgodnie z instrukcjami Wydawcy.
 6. System3 jest właścicielem wszystkich praw autorskich, praw własności intelektualnej, wiedzy (know-how) oraz innych praw odnoszących się do Programu Partnerskiego lub oprogramowania niezbędnego do jego obsługi. Wydawca nie uzyskuje żadnych praw i zgód do powyższych utworów na podstawie Ogólnych Warunków.

Paragraf 7 – Klauzula poufności

 1. Przed, w trakcie i po wygaśnięciu umowy z System3, Wydawca będzie zobowiązany do powstrzymania się od składania jakichkolwiek deklaracji na rzecz osób trzecich lub dostarczenia im jakichkolwiek informacji dotyczących System3, a w szczególności danych w zakresie jej działalności, kontrahentów, transakcji handlowych, produktów, cen, taryf, danych sprzedażowych, cenowych, marketingowych, polityki cenowej i marketingowej, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, stanów finansów, planów, technologii, wiedzy, umów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, struktury organizacyjnej i korporacyjnej, jej pracowników, dostawców oraz innych spraw i informacji natury poufnej uzyskanych przez Wydawcę w jakiejkolwiek formie, w tym w formie dokumentów lub nośników elektronicznych oraz informacji w formie ustnej lub wizualnej.
 2. W przypadku stwierdzenia świadomych działań Wydawcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, System3 ma prawo podjąć adekwatne kroki, w szczególności zakwestionować wysokość wynagrodzenia Wydawcy, żądać zaprzestania działać niezgodnych z Ogólnymi Warunkami i ewentualnego zadośćuczynienia, rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym.

Paragraf 8 – Rozwiązanie umowy

 1. Bez wpływu na pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków, System3 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w dowolnym terminie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takich przypadkach Wydawca zwolni System3 z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich i zaniecha dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem System3.
 2. System3 ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez podania przyczyny i/lub do odmowy Wydawcy prawa do udziału w Programie Partnerskim System3 lub konkretnej kampanii promocyjnej Reklamodawcy jeżeli:
 • w opinii Reklamodawcy lub System3 witryna internetowa Wydawcy może naruszać porządek publiczny lub dobre obyczaje lub może zawierać treści obraźliwe lub zawierające przemoc w jakiejkolwiek formie;
 • Wydawca dopuszcza się wobec Reklamodawcy, System3 lub/i innego uczestnika Programu Partnerskiego działania niezgodnego z prawem;
 • System3 lub Reklamodawca, w którego Programie Partnerskim jest zapisany Wydawca uznają Wydawcę lub zwartość jego witryny internetowej za niestosowną pod jakimkolwiek względem, oraz nieadekwatną do biznesowych założeń Reklamodawcy;
 • Wydawca nie wypełnia zobowiązań lub dopuszcza się nadużycia, oszustwa lub w jakikolwiek inny sposób łamie prawo lub jeśli Wydawca generuje Sztuczny ruch na stronie Reklamodawcy lub zamierza go generować, albo też nie przestrzega Ogólnych Warunków;
 • Wydawca nie wygenerował żadnego Ruchu na stronie Reklamodawcy w okresie trzech miesięcy od dnia akceptacji Ogólnych Warunków.
 1. Jeśli umowa z Wydawcą została rozwiązana z jakiegokolwiek powodu:
 • linki przestaną działać;
 • System3 ma prawo do zablokowania dostępu Wydawcy do systemu System3;
 • Wydawca przestanie mieć prawo do pobierania prowizji z tytułu udziału w Programie Partnerskim;
 • Wydawca usunie lub zwróci wszystkie linki i/lub materiały promocyjne Reklamodawcy pobrane z witryny Reklamodawcy i/lub System3;
 • Wydawca traci prawo do posługiwania się znakami towarowymi należącymi do Reklamodawcy i/lub System3.
 1. Jedynie w przypadku rozwiązania umowy na podstawie Paragrafu 8 ust. 1 Wydawca może domagać się wypłaty prowizji za kliknięcia i/lub sprzedaż zrealizowaną w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy, na zasadach określonych w Paragrafie 4.
 2. Jeśli Wydawca częściowo lub całkowicie narusza postanowienia Paragrafu 3 ust. 15, System3 ma prawo podjąć stosowne działania, by temu przeciwdziałać, w szczególności poprzez: żądanie zaprzestania działań niezgodnych z Ogólnymi Warunkami, zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia należnego Wydawcy oraz żądanie ewentualnego zadośćuczynienia w rozsądnej wysokości. Uprawnienia te nie wyłączają możliwości dochodzenia przez System3 swoich praw w inny sposób, jak np. możliwość rozwiązania umowy i/lub dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. Ocena kandydatów na Wydawców do Programu Partnerskiego System3 będzie przebiegać w oparciu o profil oraz liczbę unikalnych użytkowników witryny kandydata. Jeśli witryna nie będzie spełniać kryteriów, o których mowa powyżej, System3 ma prawo do usunięcia konta kandydata na Wydawcę z systemu bez podawania przyczyny.

Paragraf 9 – Siła wyższa

Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą którejkolwiek ze stron, niemożliwe do przewidzenia, które wpłynęło na zdolność strony do wykonania postanowień Ogólnych Warunków, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.

Paragraf 10 – Inne postanowienia

System3 może zmieniać Ogólne Warunki w dowolnym czasie. O takich zmianach Wydawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Jeśli Wydawca nie zaakceptuje zmian Ogólnych Warunków, może rozwiązać umowę zgodnie z jej warunkami. Jeśli Wydawca nie rozwiąże umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach, będzie to oznaczało akceptację zmienionych Ogólnych Warunków.

Paragraf 11 – Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla Ogólnych Warunków oraz wszelkich porozumień pomiędzy System3 a Wydawcą będzie prawo polskie, zaś wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków lub innych porozumień pomiędzy System3 a Wydawcą będą rozstrzygane przed właściwym sądem w Polsce.
 2. Wszelkie spory pomiędzy System3, a Wydawcą wynikające z postanowień Ogólnych Warunków, zarówno jeśli postanowienia te znajdują swe pełne, jak i częściowe zastosowanie, jak również wynikające z postanowień kolejnych umów i/lub jeśli dotyczą one kwestii spornych nie objętych umowami i/lub kwestii uznanych za sporne tylko przez jedną ze stron, będą bez wyjątku rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy System3. Kwestie sporne będą rozstrzygane w ten sposób tylko w przypadkach, w których obie strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia.
 3. W przypadkach, w których decyduje System3, postępowanie sądowe będzie mogło być prowadzone przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i/lub działania i/lub siedzibę Wydawcy, o ile inne przepisy prawa polskiego nie wykluczają takiej możliwości.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków narusza obowiązujące w Polsce prawo, będzie ono zmienione w taki sposób, by przy zachowaniu jego oryginalnego znaczenia, doprowadzić do zgodności z aktualnym stanem prawnym.